35.65°C

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Της Ιστοσελίδας

Αυτή η σελίδα (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies) σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας στον υποτομέα https://espeexalkidikis.pomens.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»). Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε όπως αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Η Ιστοσελίδα είναι μια Ιστοσελίδα που λειτουργεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, σωματείο που έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των σωματείων με Αρ. Μητρώου: 844 και της οποίας η διεύθυνση είναι Λυκούργου 9, Ομόνοια ("Εμείς").

Όλες οι αναφορές στους «δικούς μας», «εμάς» ή «μας», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην Ομοσπονδία ή την Ένωση που χρησιμοποιεί τον παραπάνω υποτομέα..

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία / τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση (ιδ. παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας στους χρήστες. Εάν προκύψει ανάγκη ή αν επιτάσσεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή να την διακόψουμε επ ' αόριστον.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε διατεθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της στοχεύουν να ενημερώνουν την Ιστοσελίδα τακτικά και μπορεί να αλλάζουν το περιεχόμενό της σε οποιαδήποτε στιγμή.

Περιορισμός Πρόσβασης

Δυνάμεθα να απαγορεύσουμε ή/και να διακόψουμε τη μετάδοση της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών υπηρεσιών της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς ή/ και τον χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

Εξάρτηση από τις πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα μας σχόλια και άλλα στοιχεία. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη η οποία τυχόν προκύπτει από οποιαδήποτε εξάρτηση που αποδίδεται σε τέτοια στοιχεία από κάποιον επισκέπτη στην Ιστοσελίδα μας ή από οιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Η ευθύνη μας

Το υλικό το οποίο εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, όρους ή ρήτρες ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς και τυχόν τρίτα μέρη τα οποία συνδέονται μαζί μας αποκλείουμε ρητά:

 1. Όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της Ιστοσελίδας μας, τυχόν ιστοσελίδες ή συνδέσμους κοινωνικών δικτύων που συνδέονται με αυτήν, αλλά και οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε ευθύνης για:

ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος ή εσόδων· απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας· απώλεια δεδομένων· απώλεια υπεραξίας· σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου· και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όπως και αν προκύπτει ή αν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν θα προβλεπόταν, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπόθεση αυτή δεν θα αποτρέψει αξιώσεις απώλειας ή ζημίας της ενσώματης περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

3. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την ευθύνη της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της για αμέλειά τους, ούτε την ευθύνη τους για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας

Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της επεξεργάζονται  πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε αυτή την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας μας υπόκειται πέρα από τους παρόντες Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies καθώς επίσης και στα οριζόμενα στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 2. Οι χρήστες παρακαλούνται όπως μελετήσουν προσεκτικά τα συγκεκριμένα έγγραφα για να κατανοήσουν την προσέγγιση, την πολιτική και τις αντίστοιχες πρακτικές της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της, ως προς τα προσωπικά δεδομένα τους και τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειρίζεται.
 3. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της, ως χρήστες δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και ότι συγκατατίθεσθε στην συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έγγραφα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που παρέχουν οι χρήστες κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και τον γενικότερο σχεδιασμό αυτής της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και των επιμέρους Ενώσεων αυτής.

Απαγορεύεται αυστηρά η από μέρους των επισκεπτών χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός εάν προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του συγκεκριμένου Περιεχομένου. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της θα προασπίσουν τα συμφέροντά τους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Δια των παρόντων όρων χρήσης, είναι επιτρεπτή η χρήση της Ιστοσελίδας με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και μπορείτε να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας ή σελίδων από την Ιστοσελίδα μας για την προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα μας.
 2. Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
 3. Η ιδιότητά μας (και αυτή των τυχόν προσδιορισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών υλικού στην Ιστοσελίδα μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.
 4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να αποκτήσετε άδεια για να το κάνετε από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.
 5. Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.
 6. Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού της Ιστοσελίδας, εγγυάστε σε εμάς ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα θεωρούνταν ποινικό αδίκημα, θα προϋποτούσαν αστική ευθύνη, ή άλλως παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε παραβατικό, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα την ζητήσει ή θα την κατευθύνει να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό. Εγγυάστε επίσης να μας ενημερώσετε μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση αυτού της Ιστοσελίδας από τρίτους.

Μεταφόρτωση υλικού στην Ιστοσελίδα (uploading)

 1. Ως χρήστες, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανεβάζετε υλικό στην Ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, εγγυάστε ότι οιαδήποτε τέτοια μεταφόρτωση συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και στην περίπτωση οιασδήποτε παραβίασης αυτής της εγγύησης θα πρέπει να αποζημιώσετε την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της.
 2. Ως χρήστες, στην περίπτωση που ανεβάζετε οιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα μας, αυτό θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο και η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δικαιούνται να χρησιμοποιούν, να αντιγράφουν, να διανέμουν και να αποκαλύπτουν σε τρίτους οιοδήποτε τέτοιο υλικό για οιονδήποτε σκοπό. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της επίσης δικαιούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας σε οιονδήποτε τρίτο ο οποίος ισχυρίζεται ότι συγκεκριμένο υλικό το οποίο δημοσιεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς στην Ιστοσελίδα μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή.
 3. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν ευθύνονται απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του εκάστοτε υλικού το οποίο δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας μας.
 4. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δικαιούνται να αφαιρέσουν οποιοδήποτε αρχείο ή δημοσίευση κάνει κάποιος χρήστης στην Ιστοσελίδα εάν, κατά την κρίση της, το εν λόγω υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αποποιήσεις Ευθύνης

 1. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δηλώνουν ότι το Περιεχόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της μπορεί να προβαίνουν σε αλλαγές, βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις, οι οποίες μπορούν να γίνονται περιοδικά σε αυτήν την Ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα που τυχόν προκύπτουν θα διορθώνονται τακτικά ή ότι η Ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες είναι συμβατές με την συσκευή του εκάστοτε χρήστη, τα αρχεία του και το λογισμικό του. Επιπροσθέτως, η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι η Ιστοσελίδα θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα σε αυτήν θα διορθώνονται και ότι ο διακομιστής που την παρέχει θα είναι πάντοτε απαλλαγμένος από ιούς ή οιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 2. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της ποιούν τα μέγιστα για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι δικαιούμαστε να αλλάξουμε ή/ και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος ζημίας (θετική, αρνητική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή του συνόλου ή τμημάτων της, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, τη διακοπή ή την κακή λήψη υπηρεσιών. Επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια του περιεχομένου των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της διατηρούν το δικαίωμα να παύσουν ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οιονδήποτε άλλο λόγο.
 3. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δηλώνουν ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας υπόκειται σε αλλαγές και παρέχεται στους χρήστες “ως έχει”, χωρίς ουδεμία εγγύηση, είτε φανερή, είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας και μη διαρροής. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν εγγυούνται ότι η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου από μέρους των χρηστών δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ούτε ότι αυτό θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν αναλαμβάνουν την οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποτυχία οιασδήποτε από τις παρεχόμενες στην Ιστοσελίδα υπηρεσίες.

Αποκλεισμός της Ευθύνης

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Ουδείς από την Ομοσπονδία και της Ενώσεις της ή οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή οιεσδήποτε άλλες ζημίες που προκύπτουν από το περιεχόμενό της ή με τον οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την χρήση αυτού. Τούτο, είτε συμβατικά, είτε αδικοπρακτικά (αμέλεια), είτε λόγω αντικειμενικής ευθύνης, ακόμη και αν η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της είχαν ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών.

Ιοί, Hacking και συναφή αδικήματα

 1. Οι χρήστες δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της Ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, trojans, worms ή άλλα αρχεία ή υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Ως χρήστες επίσης δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο σε αυτήν.
 2. Παραβιάζοντας τον παρόντα όρο, κινδυνεύετε να διαπράξετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δηλώνουν ότι θα προβούν σε αναφορά οιασδήποτε τέτοιας παραβίασης στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούν δια της αποκάλυψης της ταυτότητας του παραβαίνοντος χρήστη σε αυτές αν χρειαστεί. Εννοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας ως χρήστη να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως.
 3. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό της συσκευής σας, τα εκάστοτε προγράμματα υπολογιστών, τα προσωπικά δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που οφείλεται στη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή στη λήψη αρχείων που δημοσιεύονται σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτήν.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα

 1. Οι χρήστες δύνανται να συνδεθούν με την αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας υπό την προϋπόθεση ότι το κάνουν με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και ο οποίος δεν βλάπτει και δεν εκμεταλλεύεται την φήμη της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της. Επιπλέον, οι χρήστες δεν πρέπει να δημιουργούν συνδέσμους με τέτοιο τρόπο ώστε να καταδεικνύουν οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης ή έγκρισης εκ μέρους της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της, όπου τέτοια έγκριση δεν υπάρχει.
 2. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.
 3. Η Ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται (framing) σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα της. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο ένας χρήστης συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Εάν οιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει οιδήποτε υλικό της Ιστοσελίδας μας εκτός από αυτό που αναφέρεται ενδελεχώς ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνει το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σύνδεση από την Ιστοσελίδα μας (links)

Όπου η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες των χρηστών της. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν ελέγχουν το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Απαγορευμένες Χρήσεις της Ιστοσελίδας

Ως χρήστες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας:

 1. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.
 2. Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 3. Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ή αρχείο που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας όπως προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 5. Για τη μετάδοση ή την προμήθεια της αποστολής οποιουδήποτε αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσέλκυσης (spam).
 6. Για την μετάδοση ιών, κακόβουλου λογισμικού logic bombs, worms, λογισμικών υποκλοπής spyware ή adware ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

Συμφωνείτε επίσης:

 1. Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης.
 2. Να μην έχετε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε, βλάπτετε ή διαταράσσετε:
 • οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας.
 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αυτή αποθηκευμένη.
 • οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας μας ή
 • κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οιονδήποτε τρίτο.

Λογισμικό το οποίο διατίθεται στην Ιστοσελίδα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από την Ιστοσελίδα ("Λογισμικό") ανήκουν στην Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της ή στους προμηθευτές / δικαιοπάροχους της. Για να αποκτήσουν οι χρήστες πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, ίσως χρειαστεί να συνάψουν άδειες χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το αν έχουν συνάψει τέτοιες άδειες χρήσης. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεν λαμβάνουν καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών και συμβουλεύει του χρήστες να μην εγκαθιστούν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνούν με μια τέτοια άδεια χρήσης. Ως χρήστες, όπου κατεβάζετε λογισμικό από αυτήν την Ιστοσελίδα, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Γραμματεία Ισότητας Φύλων

Στην Ιστοσελίδα μας οι χρήστες μπορούν να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές εντός του Ενόπλων Δυνάμεων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με επιθέσεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα με θέματα και πράξεις οι οποίες σχετίζονται με την Ισότητα των Φύλων. Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δεσμεύονται να προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών είτε παρέχοντας την δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας, είτε ακολουθώντας τις απραίτητες διαδικασίες διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Εντός της Ιστοσελίδας είναι αναρτημένος ο Κανονισμός της Γραμματείας Ισότητας, του οποίου μπορούν να λάβουν γνώση οι χρήστες πριν να προχωρήσουν στην οιαδήποτε πράξη ενώπιόν της.

Η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της δηλώνουν ότι σε περίπτωση απειλητικής, ψευδούς, παραπλανητικής, καταχρηστικής, συκοφαντικής, δυσφημιστικής,  άσεμνης ή σκανδαλώδους καταγγελίας, θα δύναται να μην προχωρήσουν στην εξέτασή της και να προβούν αναλόγως στις απαραίτητες ενέργειες, όπως επιτάσσονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από το καταστατικό της κατά του επίμαχου χρήστη.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τους. Οι χρήστες ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχουν αυτήν την σελίδα για να λαμβάνουν υπόψη τυχόν αλλαγές στις οποίες προβαίνουμε, καθώς θα τους δεσμεύουν.

Ανησυχείες Χρηστών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό και τα αρχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Λοιποί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μας διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί επιλογής δικαίου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται εντός της Ελλάδας, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, αναφέρονται στους ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή / και την Ιστοσελίδα ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή / και η Ιστοσελίδα αποτελούν σημαντικό περιεχόμενο.
 2. Στην περίπτωση που η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις της αποφασίσουν να παραιτηθούν από οιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούνται και από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν εξαιρούνται από τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που παρέχονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.
 3. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 4. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

Ημερομηνία: 1 Απριλίου 2019

espeekor 200x200

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

pomens

ΕπικοινωνίαImage